Pra­vidlá Ins­ta­gra­mo­vej sú­ťaže

Pra­vidlá Ins­ta­gra­mo­vej sú­ťaže

Pre­čí­tajte si pod­robné pra­vidlá sú­ťaží, ktoré prebiehajú na Instagramovom profile @Fuzzy_Gear

1. Zá­kladné in­for­má­cie

1.1 Or­ga­ni­zá­torom sú­ťaží je spo­loč­nosť CANES s.r.o. so sídlom Okružná 1844/87, 900 27 Slovenský Grob, IČO: 55 45 67 66,  Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 169666/B, (ďa­lej len „or­ga­ni­zá­tor“ alebo len „Fuzzy Gear“).

1.2 Ná­zov sú­ťaží je „Označ a vy­hraj“ (ďa­lej aj ako „sú­ťaž“).

1.3 Sú­ťaže sa konajú v ob­dobí, ktoré je uvedené v konkrétnom statuse pri konkrétnej súťaží,

1.4 Sú­ťaž nie je spon­zo­ro­vaná, odo­brená ani ria­dená spo­loč­nos­ťou Ins­ta­gram a nemá s ňou žia­den vzťah. Ins­ta­gram nemá voči sú­ťa­žia­cemu žiadne zá­väzky.

 

2. Sú­ťa­žiaci

2.1 Sú­ťa­žia­cim sa stáva fy­zická osoba s trva­lým byd­lis­kom alebo dl­ho­do­bým po­by­tom na území Slo­ven­skej re­pub­liky, ktorá sa za­pojí do sú­ťaže na ins­ta­gra­mo­vej stránke https://www.instagram.com/fuzzy_gear/ a v ter­míne určenom v konkrétnom statuse pri konkrétnej súťaži, napíše ko­men­tára pod sú­ťažnú fo­to­gra­fiu  podla určenia v konkrétnom statuse pri konkrétnej sútaži a za­čne sle­do­vať ozna­čené ins­ta­gra­mové účty.

2.2 Sú­ťaže sa môžu zú­čast­niť iba osoby star­šie ako 15 ro­kov.

2.3 Zo sú­ťaže sú vy­lú­čení za­mest­nanci or­ga­ni­zá­tora a im blízke osoby v zmysle usta­no­ve­nia § 116 zá­kona č. 40/1964 Zb. Ob­čian­sky zá­kon­ník v znení ne­skor­ších pred­pi­sov.

2.4 Vy­hlá­se­nie sú­ťaže bude zve­rej­nené na ins­ta­gra­mo­vej stránke https://www.instagram.com/fuzzy_gear/ a to v konkrétny dátum, ktorý je uvedený pod konkrétnou súťažou.

 

3. Pra­vidlá sú­ťaže

3.1 Vyhlasovateľ vložil do súťaže 2 vankúše –  v hodnote spolu 15€.

3.2  Každý sú­ťa­žiaci môže pri­dať pod sú­ťažný prís­pe­vok aj viac ko­men­tá­rov podla určenia v konkrétnom statuse pri konkrétnej sútaži .

3.2 Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo vy­lú­čiť zo sú­ťaže ko­men­táre, ktoré:

  • zjavne ne­majú ni­jakú sú­vis­losť so sú­ťaž­ným prís­pev­kom,
  • ob­sa­hujú vul­ga­rizmy alebo iné slovné spo­je­nia, ktoré sú v roz­pore so vše­obecne ak­cep­to­va­teľ­nou spo­lo­čen­skou mo­rál­kou a eti­kou,
  • ob­sa­hujú vy­hrá­ža­nie a/alebo iné po­dobné slovné útoky vrá­tane klam­li­vých in­for­má­cií o inej osobe,
  • pod­ne­cujú k ne­ná­visti na zá­klade po­hla­via, rasy, farby pleti, ja­zyka, viery a ná­bo­žen­stva, po­li­tic­kého či iného zmýš­ľa­nia, ná­rod­ného alebo so­ciál­neho pô­vodu, prí­sluš­nosti k ná­rod­nosti alebo k et­nic­kej sku­pine,
  • pro­pa­gujú ná­vy­kové látky alebo zľah­čujú ná­sledky ich uží­va­nia,
  • ohro­zujú fy­zický, psy­chický a/alebo mo­rálny vý­vin ma­lo­le­tých,
  • na­vá­dzajú iné osoby na ne­mo­rálne ko­na­nie alebo na ko­na­nie, ktoré je v roz­pore so vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi plat­nými v Slo­ven­skej re­pub­like,
  • sú v roz­pore s tý­mito pra­vid­lami a/alebo so vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi plat­nými v Slo­ven­skej re­pub­like,
  • or­ga­ni­zá­tor po­súdi ako ne­vhodné na zve­rej­ne­nie.

3.3 Vý­her­ca sú­ťaže bude osoba ktorá sa priblíži svojim odhadom najbližšie k realite a splní všetky podmienky súťaže. 

4. Vy­hlá­se­nie vý­her­cov a odo­vzdá­va­nie vý­hier

4.1 Vý­herca vyhrá ceny, ktoré sú zaradené do konkrétnej súťaže.

4.2 Or­ga­ni­zá­tor vy­koná vy­hlá­se­nie vý­hercu zve­rej­ne­ním úda­jov vý­hercu v ano­ny­mi­zo­va­nej forme v poste ins­ta­gra­mo­vej stránky https://www.instagram.com/fuzzy_gear/ a sú­časne ho kon­tak­tuje pro­stred­níc­tvom sú­krom­nej správy.

4.3 Vý­herca nie je opráv­nený po­stú­piť cenu inej osobe; tým však nie je ob­me­dzené jeho opráv­ne­nie vý­hru da­ro­vať po­tom, ako ju na­do­budne.

4.4 Do­ru­če­nie vý­hry sa bude re­a­li­zo­vať pro­stred­níc­tvom Packety; organizátor do­ru­čuje vý­hry vý­lučne na území SR.

 

5. Os­tatné pod­mienky sú­ťaže

5.1 Sú­ťa­žiaci nie sú opráv­není po­ža­do­vať na­miesto vý­hry fi­nančné či aké­koľ­vek iné pl­ne­nie a ne­majú ná­rok na aké­koľ­vek iné pl­ne­nia zo strany or­ga­ni­zá­tora, než sú uve­dené v týchto pra­vid­lách.

5.2 O akých­koľ­vek re­kla­má­ciách či ná­miet­kach roz­ho­duje s ko­neč­nou plat­nos­ťou or­ga­ni­zá­tor. Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo bez náh­rady sú­ťaž skrá­tiť, od­lo­žiť, pre­ru­šiť alebo zru­šiť či jed­no­stranne zme­niť alebo do­pl­niť jej pra­vidlá po celú dobu jej trva­nia, a to tak, že zmenu vy­hlási or­ga­ni­zá­tor na we­bo­vej stránke www.fuzzygear.sk, kde sú k dis­po­zí­cii platné a úplné pra­vidlá.

5.3 Or­ga­ni­zá­tor je opráv­nený kon­tro­lo­vať všetky pod­mienky pre účasť v sú­ťaži a v prí­pade sporu po­sú­diť a s ko­neč­nou plat­nos­ťou roz­hod­núť o akej­koľ­vek otázke spo­je­nej so sú­ťa­žou. Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo vy­ra­diť sú­ťa­žia­ceho zo sú­ťaže alebo sú­ťa­žia­cemu ne­odo­vzdať vý­hru, a to v prí­pade po­ru­še­nia pra­vi­diel sú­ťaže.

5.5 Vyhlasovateľ súťaže upozorňuje, že výhry môžu byť predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, resp. v zmysle iného podobného zákona, platného a účinného v štáte, ktorého príslušníkom je výherca súťaže, pričom Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže. Rovnako Vyhlasovateľ upozorňuje, že nie je vylúčené, že si výherca súťaže musí splniť aj iné povinnosti podľa osobitných právnych predpisov, napríklad podľa príslušných právnych predpisov týkajúcich sa zdravotného poistenia alebo sociálneho zabezpečenia.

5.6 Vyhlasovateľ súťaže nehradí Účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za chyby, poškodenia či straty spojené s dodaním výhry Výhercom. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom Vyhlasovateľa súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier

 

6. Vy­hlá­se­nie sú­ťa­žia­ceho a sú­hlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov

6.1 Účas­ťou v sú­ťaži sú­ťa­žiaci dob­ro­voľne ude­ľuje or­ga­ni­zá­to­rovi (pre­vádz­ko­va­te­ľovi v zmysle zá­kona o ochrane osob­ných úda­jov) sú­hlas so spra­co­va­ním svo­jich osob­ných úda­jov, ktoré or­ga­ni­zá­to­rovi po­sky­tol po­čas trva­nia sú­ťaže, ako aj v sú­vis­losti s prí­pad­ným odo­vzda­ním cien na účely za­ra­de­nia do sú­ťaže, jej vy­hod­no­te­nia a do­ru­če­nia vý­hry.

Sú­ťa­žiaci má právo po­ža­do­vať od pre­vádz­ko­va­teľa prí­stup k osob­ným úda­jom tý­ka­jú­cich sa dot­knu­tej osoby, právo na opravu osob­ných úda­jov, právo na vy­ma­za­nie osob­ných úda­jov a právo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov, právo na­mie­tať spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov, ako aj  právo na pre­nos­nosť osob­ných úda­jov.

6.2. Pre­vádz­ko­va­teľ ucho­váva osobné údaje vý­hercu v roz­sahu a na dobu po­trebnú na do­ru­če­nie vý­hry, nie však dl­h­šie ako 1 me­siac.

6.3 Pre­vádz­ko­va­teľ po­skytne osobné údaje spro­stred­ko­va­te­ľom po­ve­re­ným sprá­vou svo­jej  ins­ta­gra­mo­vej stránky.

6.4 Tento sú­hlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov je dob­ro­voľný. Od­vo­la­nie sú­hlasu po­čas trva­nia sú­ťaže je účinné oka­mi­hom jeho do­ru­če­nia or­ga­ni­zá­to­rovi  a má za ná­sle­dok vy­lú­če­nie sú­ťa­žia­ceho  zo sú­ťaže.

  • Plat­nosť pra­vi­diel

7.1 Tieto pra­vidlá sú platné od 01.06.2024