Obedience / Rally Obedience​

Obedience je kynologický šport, kde súťaží tím zložený z psa a psovoda. Takýto súťažný tím by mal s radosťou a dokonalosťou predvádzať určené cviky. Nájdeme tu cviky ako, vysielanie, odkladanie, aport, skok, privolanie, polohy, chôdza pri nohe, skupinové odloženie, …

Rally Obedience je kynologický šport, kde psovod so svojím psom prechádzajú parkúrom, ktorý je tvorený niekoľkými stanovišťami. Na každom stanovišti musia vykonať nejaký cvik. Úlohou je prejsť daný parkúr s minimálnymi chybami. Dôležitý je pozitívny kontakt a spolupráca medzi psovodom a psom